HỘI THẢO KHOA HỌC "PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI TÍCH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VÀO GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TRONG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM"
25/05/2023 9:45:53 CH
Ngày 25/5 Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh phối hợp với trường sĩ quan chính trị tổ chức hội thảo khoa học "Phát huy giá trị di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh vào giáo dục chính trị trong quân đội nhân dân Việt Nam".

Toàn cảnh hội thảo khoa học
"Phát huy giá trị di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh vào giáo dục chính trị trong quân đội nhân dân Việt Nam"


 
 Đ/c Nguyễn Bảo Tuấn - Giám đốc Khu di tích Kim Liên tham luận với chủ đề
"tổng quan và những giá trị cơ bản của Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên"

Tham dự hội thảo Đ/c Nguyễn Bảo Tuấn - Giám đốc Khu di tích Kim Liên tham luận với chủ đề "tổng quan và những giá trị cơ bản của Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên". Bài tham luận nhấn mạnh "trong xu thế hội nhập và phát triển, các hoạt động văn hóa nói chung và các hoạt động bảo tàng, di tích nói riêng giữ vai trò rất quan trọng trên con đường phát triển của dân tộc và đối với tiến trình đối thoại văn hóa vì hòa bình và phát triển bền vững. Trong đó, sự nghiệp di sản tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại là tài sản vô giá đã được chứng minh từ lý luận đến thực tiễn, là nền tảng tư tưởng của Đảng; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là yêu cầu, nhiệm vụ của tất cả các cấp, các ngành và toàn dân trong công cuộc đổi mới toàn diện đất nước hiện nay. Công cuộc này được nhân dân ta tin tưởng và bạn bè quốc tế quan tâm sâu sắc. Vì vậy, với chức năng nhiệm vụ của mình, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, của các cấp, các ngành Khu di tích Kim Liên sẽ luôn cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ và phát huy di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh ở quê hương và di sản tư tưởng, cuộc đời, sự nghiệp, tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh được lan toả và có ảnh hưởng đặc biệt đến nhận thức và hành động của đồng bào, đồng chí và bạn bè quốc tế".
Lê Bích Thủy
 

Thông tin tham quan

Liên kết website